Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu

 

OBRASCI:

USLOVI KORIŠTENJA