Na osnovu člana 4. i člana 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), i člana 24. Pravilnika za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, broj: N.O.2.3-19372/14 od 28.08.2014. godine, a u vezi sa Odlukom o izdvajanju sredstava za dodjelu donacija pravnim licima u 2018.godini, broj: N.O.-2.1-10942/18 od 12.07.2018.godine, Komisija za dodjelu donacija o b j a v l j u j e

J A V N I  O G L A S / N A T J E Č A J ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO U 2018. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2018. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA“ d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

SPORTA,

KULTURE,

SOCIJALNE POMOĆI,

HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo. Pravna lica koja su, u godini za koju se dijele donacije, nisu pravdali utrošak sredstava, po osnovu dobijene donacije, za projekte odobrene u predhodnoj godini, nemaju pravo učešća u postupku dodijele donacija u toj kalendarskoj godini.

Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini“ – NE OTVARATI - . U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija. Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu „Prijava za dodjelu donacija“ (ispod), a koji se može podići i na protokolu u sjedištu Društva ili protokolima regionalnih centara pošta.

USLOVI KORIŠTENJA