Cilj Programa

Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku i osposobljavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 420 osoba.

Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično.

Kroz potrebe konkretnog poslodavaca, ali i za otvoreno tržište rada, potiče se rješavanje problema prilagođavanja radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada.

 

Program pripreme za rad 2017 - Obukom do zaposlenja

Javni poziv

Ciljna grupa

Korisnici

Opće napomene

Postupak realizacije

Poticajne mjere

Zahtjev za učešće u Programu pripreme za rad 2017

Program pripreme za rad 2017 - Obukom do zaposlenja

 

USLOVI KORIŠTENJA