Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji grada Tuzle i uz podršku Grada Tuzla.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

 1. Podnosioci/podnositeljice: Na ovaj poziv prijaviti se mogu fizička lica sa prebivalištem na području grada Tuzle. Od polaznika se očekuje:
  • Poslovna ideja, čija razrada će biti predmetom rada u programu podrške,
  • Stručna sprema i potrebno tehničko iskustvo u struci koja je relevantna za pokretanje poslovnog poduhvata. Ovo se naročito odnosi na poduhvate čija registracija zahtijeva odgovarajuću formalnu stručnu spremu osnivača,
  • Spremnost za lični rast i razvoj u oblasti poslovnih i poduzetničkih vještina.
 2. Podnošenje prijave za učešće: Prijavese mogu se predati do 10.03.2020. godine, ispunjavanjem odgovarajućeg Aplikacionog formulara.

 Uz Aplikacioni formular potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Kopiju lične karte,
 • Obrazac PBA 3,
 • Uvjerenje nadležne Porezne uprave-Porezna ispostava Tuzla o izmirenim poreznim obavezama, da nije starije od tri mjeseca od datuma prijave na ovaj Javni poziv,
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi ili eventualna druga dokumenta po izboru aplikanta – dokaz o stečenim profesionalnim iskustvima u oblastima koje su relevantne za poduzetnički poduhvat (kopije dokumenata)

 

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se  predati do 10.03.2020.godine,lično uCentar za pružanje usluga građanima(Šalter sala), glavna zgrada Gradske uprave Tuzla, iliputem pošte na adresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, sa naznakom: 'Prijava na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu. -Ne otvarati-'

 

Posebno napominjemo da će se Prezentacija ovog Javnog poziva – Info dan, organizirati u Tuzli, dana 05.03.2020. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 sati, u Sali Gradskog vijeća Tuzla (zgrada bivšeg „Grafičara“, II sprat, preko puta bivšeg Kina „Centar“).

 

USLOVI KORIŠTENJA