Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, dana 27.03.2020. godine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

 

I - Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za projekat neprofitnih organizacija, sa pozicije: Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje-ekonomski kod 614311/50.

 

Sredstvima ovog Javnog poziva podržat će se projekat neprofitnih organizacija, koji će se realizovati u oblasti poljoprivrede, koja je definisana kao jedna od prioritetnih oblasti prema važećim strateškim dokumentima grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

 

II - Prioritetna oblast za finansiranje

 Grad Tuzla putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu poziva neprofitne organizacije registrovane na području Bosne i Hercegovine koje će svoje projektne aktivnosti realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle, da dostave prijedlog projekta koji treba biti u skladu sa općim ciljevima predviđenim Programom utroška sredstava ovog Javnog poziva, a koji su bliže naznačeni u Smjernicama za aplikante, u prilogu ovog Javnog poziva.

 

Fokus projekata na koje će se rasporediti sredstva predviđena za podršku projekata iz oblasti  poljoprivrede, planirana na poziciji Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa navedenim općim ciljevima i namjenom budžetskih sredstava, je na očuvanju uspostavljene poljoprivredne proizvodnje i povećanju proizvodnje hrane na području grada Tuzle, kroz obezbjeđenje direktne podrške krajnjim korisnicima (individualnim poljoprivrednim proizvođačima i poljoprivrednim obrtima koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području grada Tuzle), u obliku repromaterijala, goriva i slično, neophodnog za zasnivanje proizvodnje ratarskih kultura u 2020. godini, i to: graha, krompira i kukuruza, zatim za obezbjeđenje hrane za stoku u segmentu proizvodnje mlijeka i mesa, te repromaterijala za pčelarsku proizvodnju i proizvodnju gljiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

III – Iznos sredstava za finansiranje projekata:

Za ovaj Javni poziv u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 KM.  

Aplikanti su obavezni u aplikaciji navesti ukupan iznos projekta, te iznos sredstava koji se traži od Grada Tuzle.

Jedna neprofitna organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u okviru navedene prioritetne oblasti-poljoprivreda.

Zainteresirane neprofitne organizacije mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju ili dio sredstava osigurati od drugih donatora. Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog Javnog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi pod kojim se podrazumijevaju: ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi. Administrativni troškovi mogu iznositi do 20% ukupnih troškova projekta, odnosno do 20% iznosa odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle.

Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku, u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili se predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Gradske uprave, radnim danima (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 12:00 sati, na adresu:

 

GRAD TUZLA

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Ul. ZAVNOBIH-a broj 11,

75 000 Tuzla,

sa naznakom:

 

„Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle neprofitnim

organizacijama, sa pozicije: „Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“

-NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA-

 

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 17.04.2020. godine. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) neće biti uzete u razmatranje. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv javnog poziva, naziv granta na koji se aplicira, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i naznaku “NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA”.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

Prilog-1 – Projektni-prijedlog

Prilog-2 – Pregled-budžeta

Prilog-3 – Logicki-okvir-rada

Prilog-4 – Plan-aktivnosti-i-promocije

Prilog-5 – Administrativni-podaci-o-aplikantu

Prilog-6 – Finansijska-identifikaciona-forma

Prilog-7 – Izjava-o-podobnosti

Prilog-8 – Lista-za-provjeru Smjernice za aplikante uz javni poziv za tekući grant poljoprivrede-mart 2020

USLOVI KORIŠTENJA