Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 6/20), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, 02.06.2020. godine objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

I - Predmet Javnog poziva

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave fizičkih lica koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovane na području grada Tuzle (u daljem tekstu: fizička lica) za dodjelu sredstava za subvencije s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19). Za raspodjelu putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstava u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, u iznosu od 600.000,00 KM (šeststotinahiljada KM) na poziciji: “614519-3 Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanih COVID-om 19. Subvencija koja se putem ovog Javnog poziva dodjeljuje u finansijskim sredstvima, može se ostvariti za poslovanje u periodu od 17.03.-31.05.2020. godine, a u maksimalnom iznosu do 500,00 KM (petstotina KM) po jednom korisniku. Sredstva na ime subvencije namjenjena su za refundiranje dijela režijskih troškova i to električne energije, vode, centralnog grijanja i odvoza smeća, te dijela troškova zakupa poslovnog prostora i računovodstvenih usluga. Prednost kod refundiranja troškova putem subvencije iz ovog Javnog poziva imaju troškovi električne energije, vode, centralnog grijanja i odvoza smeća, a preostala sredstva do maksimalnog iznosa subvencije iz stava 3. ove tačke, mogu se odobriti za troškove zakupa poslovnog prostora i računovodstvenih usluga. Ukoliko ukupan iznos obračunatih subvencija po osnovu zaprimljenih prijava na Javni poziv bude veći od iznosa određenog iz predhodnog stava ovog Javnog poziva, izvršit će se proporcionalno smanjenje odobrenih pojedinačnih iznosa subvencije korisnicima subvencije.

II – Korisnici koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pod korisnicima koji imaju pravo na podnošenje prijave, podrazumjevaju se fizička lica, koja su definisana Pravilnikom o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), kao korisnici subvencije, a smatraju se ona fizička lica koja su registrovana na području grada Tuzle za obavljanje samostalne djelatnosti (trgovinske, obrtničke i ugostiteljske djelatnosti), a kojima je Naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i Naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona privremeno obustavljeno pružanje usluga od 17.03.2020. godine. Za dodjelu sredstava na ime subvencije iz ovog Javnog poziva ne mogu se prijaviti subjekti koji imaju status privrednog društva, javne ustanove i javnog preduzeća.

III – Uslovi za ostvarivanje novčane subvencije

Korisnici subvencije u smislu ovog Javnog poziva su fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:  da su registrovani kao fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost ili obrt registrovan na području grada Tuzle,

  • da im je Naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i/ili Naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona privremeno obustavljeno pružanje usluga od 17.03.2020. godine,
  • da su izvršili uplatu troškova električne energije, vode, centralnog grijanja i odvoza smeća, te troškova zakupa poslovnog prostora i računovodstvenih usluga za period 17.03.2020. – 31.05.2020. godine,
  • da su zadržali broj prijavljenih radnika na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

IV- Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu

Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uslova za dodjelu novčane subvencije iz ovog Javnog poziva, je sljedeća: 1. prijavni obrazac, 2. dokaz o registraciji fizičkog lica koje obavlja samostalnu djelatnost ili obrt na području grada Tuzle (kopija); 3. broj računa u poslovnoj banci na koji će sredstva biti uplaćena (kopija); 4. karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje (kopija); 5. lista osiguranih lica koja uključuje i odjavljena lica izdata od Porezne uprave Tuzla, ne stariju od 15 dana od dana prijave na javni poziv (original ili ovjerena kopija); 6. dokaz o izvršenoj uplati troškova iz tačke 1., stav 4. ovog Javnog poziva (ovjerene kopije plaćenih računa, za žiralno plaćanje dostaviti izvod iz banke, a u slučaju gotovinskog plaćanja dostaviti ovjerenu kopiju naloga blagajne o isplati); 7. izjava u slučaju da je korisnik subvencije otpustio uposlene nakon 29.2.2020. godine iz razloga isteka ugovora o radu i/ili sporazumnog prekida radnog odnosa, sa dokumentima kopije Ugovora o radu ili Odluke o sporazumnom prekidu radnog odnosa kao dokaz za izjavu iz ove tačke, za svakog uposlenika navedenog na izjavi (izjava je sastavni dio prijavnog obrasca); 8. izjava korisnika subvencije u slučaju da računi za električnu energiju, vodu, odvoz smeća i centralno grijanje glase na vlasnika poslovnog prostora, sa dokumentima kopije Ugovora o zakupu poslovnog prostora kao dokaza za izjavu iz ove tačke (izjava je sastavni dio prijavnog obrasca).

V - Način prijavljivanja

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji propisuje Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba) i u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala Grada Tuzle).

VI – Provođenje javnog poziva

Javni poziv će provesti prvostepena Komisija koja se sastoji od predsjednika i 2 člana. Nakon obrade pristiglih prijava, Komisija sačinjava listu krajnjih korisnika subvencije, sa visinom odobrene pojedinačne novčane subvencije po svakom korisniku u roku ne dužem od 7 (sedam) dana od dana zatvaranja javnog poziva. Listu krajnjih korisnika subvencije, Komisija objavljuje na web stranici Grada Tuzle, oglasnoj ploči Grada Tuzle i dostavlja svim učesnicima javnog poziva. Protiv liste krajnjih korisnika svaki učesnik javnog poziva može podnijeti prigovor Drugostepenoj komisiji za rješavanje po prigovoru u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Liste krajnjih korisnika. Drugostepena komisija utvrđuje osnovanost prigovora, te ukoliko utvrdi da su prigovori osnovani, izmijenit će listu krajnjih korisnika, a ako utvrdi da prigovori nisu osnovani odbit će prigovor kao neosnovan. O svojoj odluci po prigovoru, Drugostepena komisija obavještava podnosioce zahtjeva i Gradonačelniku dostavlja konačnu listu krajnjih korisnika s nacrtom odluke o odabiru korisnika i iznosu dodijeljenih sredstava u roku od 4 (četiri) dana od dana isteka roka za prigovor. Gradonačelnik razmatra nacrt i usvaja Odluku o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava. Odluka Gradonačelnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ili neki drugi redovni pravni lijek. Rok za donošenje Odluke o odabiru korisnika i iznosu dodjeljenih sredstava, ne može biti duži od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Isplatu odobrenih novčanih sredstava će vršiti Služba za budžet i finansije, na osnovu Odluke o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava.

 

VII – Trajanje Javnog poziva, mjesto i rok za podnošenje prijava

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, tako da je posljednji dan za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu 17.06.2020. godine. Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala Grada Tuzla) ili poštom na adresu:

GRAD TUZLA Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Ul. ZAVNOBIH-a broj 11, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: 035/307-380.

– Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

– Obrazac izjave I
– Obrazac izjave II

Više na: LINK

 

USLOVI KORIŠTENJA