JAVNI POZIV za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19

I - PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći stanovnicima grada Tuzle kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa (COVID 19).

II – FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansijska sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći predviđena su u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, na poziciji „Grantovi pojedincima – za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID 19)“ a dodjeljivat će se u skladu sa Pravilnikom za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19 („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 6/20).

III – USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Pravo učešća u raspodjeli sredstava po ovom Javnom pozivu imaju osobe kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa a koje ispunjavaju sljedeće kriterije: a) da je podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa na području Federacije BiH (16.3.2020. godine) imao prijavljeno prebivalište na području grada Tuzle, b) da je podnosiocu zahtjeva utvrđen prestanak radnog odnosa za vrijeme trajanja stanja nesreće, c) da primanja po članu porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos od 25% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu prije proglašenja stanja nesreće, d) da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica.

IV – NAČIN PRIJAVLJIVANJA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba ). Uz popunjen obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. prijavu o evidenciji prebivališta (PBA 1 obrazac) za podnosioca zahtjeva, ne stariju od 60 dana (fotokopija) 2. izjavu o članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva - Kućna lista ovjerena kod nadležnog organa, ne stariju od 60 dana (original ili ovjerena fotokopija) 3. dokaz da je podnosiocu zahtjeva prestao radni odnos za vrijeme trajanja stanja nesreće (rješenje, odluka ili drugi pravni akt poslodavca – original ili ovjerena fotokopija), 4. uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona – Biro Tuzla (original ili ovjerena fotokopija) 5. dokaz o radno-pravnom statusu za punoljetne članove zajedničkog porodičnog domaćinstva ne stariji od 30 dana: 2 a) za nezaposlena lica – uvjerenje izdato od strane JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ili dokument izdat od strane Porezne uprave FBiH – Poreska ispostava Tuzla iz kojeg je moguće utvrditi činjenicu da lice ne ostvaruje primanja po osnovu radnog odnosa (original ili ovjerena fotokopija), b) za zaposlena lica – dokaz o visini plaće/platna lista (original ili ovjerena fotokopija), c) za penzionere - ček od penzije (fotokopija) i d) za lica koja su navršila 65 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju - uvjerenje da lice nije ostvarilo pravo na penziju izdato od strane Federalnog zavoda PIO/MIO ili dokument izdat od strane Porezne uprave FBiH – Poreska ispostava Tuzla iz kojeg je moguće utvrditi činjenicu da lice ne ostvaruje primanja po osnovu prava na penziju (original ili ovjerena fotokopija), 6. tekući račun podnosioca zahtjeva (fotokopija).

V – MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći sa pratećom dokumentacijom podnosi se Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla lično putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) ili preporučenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Ulica ZAVNOBIH-a broj 11 75000 Tuzla „JAVNI POZIV za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19“ - Ne otvarati

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava a najduže do 24.7.2020. godine, s obzirom na to da Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/20) prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH te da se sredstva, u skladu sa citiranim Zakonom, moraju utrošiti u naprijed navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: +387 35 307 327, 307 391, 307 317 ili 307 414.

– Obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19

USLOVI KORIŠTENJA