Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 11.  Odlukeo utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog  staža branitelja ičlanova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/14) i Odluke Ministarstvaza boračka pitanja, broj: 15/1-05-013927/18 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanjaTuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona
obezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa


I  Korisnik prava  po ovom Konkursu Pravo  na  obavljanje  volonterskog  staža/stručnog  osposobljavanja  bez  zasnivanja  radnogodnosa (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona odopunskim  pravima  branilaca  i  članova  njihovih  porodica,  prečišćeni  tekst  („Službene  novineTuzlanskog kantona“, br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima VII stepen visokestručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja...

 

USLOVI KORIŠTENJA